POLITYKA
PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

§1

Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod domeną: https://renesans.pl/ oraz jego podstron (dalej jako „Serwis”), w szczególności informacje o plikach cookies używanych w Serwisie, informacje na temat sposobu i celu przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu, jak również pozyskanych innymi kanałami (np. kontakt telefoniczny, czy za pośrednictwem maila).

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT

§2

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest spółka KMK INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Mickiewicza 17, 39-300 Mielec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617452, REGON: 364433286, NIP: 8172179911 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”). Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest możliwy pod adresem e-mail: recepcja@renesans.pl bądź w formie listownej na adres: Aparthotel Renesans, ul. Tytusa Chałubińskiego 26, 34-500 Zakopane, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

§3

W związku z korzystaniem z Serwisu Administrator zbiera dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.

ZAKRES, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

§4

Zakres i cele zbierania danych zależą od aktywności Użytkownika w Serwisie.

  1. KORZYSTANIE Z SERWISU – ZASADY OGÓLNE

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

   • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, tj. w szczególności w zakresie prezentowania oferty Administratora i umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w celu dopasowywania usług do potrzeb Użytkownika, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewniania bezpieczeństwa usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/nawiązaniem współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (przed świadczeniem usługi));
   • w celu realizacji zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi/do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
   • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym szczególności obowiązków fiskalnych, rozliczeniowych, rachunkowych i podatkowych, a także obowiązków wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
   • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw;
   • w celach marketingowych Administratora (marketing własny), w tym analizowania i profilowania danych w celu oceny, jakimi produktami bądź usługami Użytkownik może być zainteresowany – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); szczegóły w pkt. 5 i 6 poniżej;
   • w celu komunikacji z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na uprzednio skierowane przez nich wiadomości i zapytania (przez formularz kontaktowy (jeśli został uruchomiony), wiadomość e-mail, komunikatory WhatsApp, formularze Google lub inne narzędzia do komunikacji) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Administratora;
   • w celu archiwizacji do celów wewnętrznych, w tym na potrzeby zapewnienia przez Administratora możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z Klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.
  1. FORMULARZ I SYSTEM REZERWACJI ONLINE – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Użytkownicy poprzez wypełnienie stosownego elektronicznego formularza dostępnego w Serwisie mają możliwość dokonania rezerwacji terminu pobytu w Obiekcie. Skorzystanie z tej funkcjonalności wymaga podania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, jeśli Użytkownik chce uzyskać fakturę – dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w tym nazwa firmy i NIP). Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi rezerwacji. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi rezerwacji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości dokonania rezerwacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dokonanie rezerwacji nie wymaga zakładania i posiadania konta w Serwisie.

Dane przekazane w związku z rezerwacją dokonaną przy użyciu systemu rezerwacji online działającego w ramach Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu przyjęcia, obsługi i realizacji rezerwacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi/do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Usługa rezerwacji online świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach szczegółowo opisanych w Regulaminie rezerwacji online.

Rezerwacji można dokonać również na rzecz i w imieniu innej osoby. W sytuacji, w której ktoś inny dokonał dla danego Użytkownika rezerwacji, podstawą prawną do przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli bowiem ktoś chce zapewnić dla danej osoby rezerwację pobytu w Obiekcie w danym terminie i w tym celu udostępnia jej ww. dane osobowe, Administrator staje się zobowiązany do zapewnienia takiej możliwości i w tym znaczeniu obowiązek Administratora do podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy (przed świadczeniem usługi), stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania ww. danych osobowych.

 

  1. KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKAMI (W TYM FORMULARZE KONTAKTOWE) – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Administrator może zapewnić możliwość skontaktowania się z nim m.in. przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do zwrotnego skontaktowania się z Użytkownikiem (w szczególności mogą być przetwarzane dane takie jak: imię, adres e-mail, nazwa firmy). Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych, obejmujące w szczególności informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach wiadomości oraz informacje zawarte w treści takiej korespondencji, Administrator przetwarzał będzie:

   • w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem, w tym identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania/zlecenia przesłanego przez udostępniony formularz, kolejno w celu realizacji bieżącego kontaktu z adresatami wiadomości; ponadto ww. dane osobowe przetwarzane będą również w celu dokumentowania dokonywanych ustaleń; w celu przyjmowania zgłoszeń, wniosków, zapytań itp. w formie elektronicznej; w celu realizacji umowy zawartej z klientami lub kontrahentami; w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami; w celach statystycznych i analiz – w zakresie danych wskazanych w formularzu jako pola wymagane, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu identyfikacji nadawcy i sprawnej obsługi zapytania przesłanego przez formularz przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); w zakresie danych niewskazanych w formularzu jako pola wymagane, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  1. LOGI SYSTEMOWE
  1. MARKETING I REKLAMA – ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

   • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
   • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, co skutkować może automatycznym dopasowywaniem treści Serwisu do potrzeb Użytkowników. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, Administrator ocenia preferencje Użytkowników w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na Użytkowników w podobnie istotny sposób.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail, czy poprzez wysyłanie informacji na podany numer telefonu. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, która może zostać wycofana w dowolnym momencie lub w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu Klientom dostępu do aktualnych informacji handlowych, w tym marketingowych Administratora, wynikającego z dotychczasowych relacji handlowych/biznesowych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

  1. NEWSLETTER – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Wówczas podany adres e-mail przetwarzany jest przez Administratora w celu przesyłania drogą elektroniczną na ten adres informacji handlowych w formie newslettera.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależne od zgody Użytkownika, lecz jest niezbędne do otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych, w tym w formie newslettera.

Podstawą prawną do przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – podstawą przetwarzania polegającego na przesyłaniu newslettera (udziału w usłudze newsletter) jest odrębnie udzielona zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach usługi newsletter jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Klienta zgody (prowadzenie marketingu bezpośredniego).

Ponadto dane mogą być przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie dla doskonalenia stosowanych funkcjonalności oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będą one przetwarzane na zasobach komputerowych.

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać również profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, Administrator może dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania, statystyk lub stworzenia prognozy na przyszłość, w tym prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji.

 

  1. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług.

W Serwisie używane są również wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez ww. serwisy społecznościowe. W związku z korzystaniem z Serwisu, który zawiera taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Serwis, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika.

Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują ponadto zachowania Użytkowników za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z naszymi profilami. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników, zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram – https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNOLOGII

§5

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby Użytkownicy mogli korzystać z Serwisu w bardziej sprawny sposób. Cookies jako niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Administrator może przechowywać pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Do wszystkich innych rodzajów plików cookies Administrator  potrzebuje zezwolenia Użytkownika.

Serwis korzysta z różnych rodzajów plików cookies. Niektóre pliki cookies umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się w Serwisie. Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają Administratorowi rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).W dowolnej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę w deklaracji dotyczącej plików cookies w Serwisie.

Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest przykładowo: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

W ramach Serwisu stosowane są następujące  rodzaje plików cookies:

 • Niezbędne pliki cookie – które przyczyniają się do użyteczności Serwisu poprzez umożliwianie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Serwis nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
 • Pliki cookies dotyczące preferencji – które umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się Użytkownik.
 • Statystyczne pliki cookies – które pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 • Marketingowe pliki cookies – które stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
 • Nieklasyfikowane pliki cookies – to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • marketingowym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, której wyświetlanie nie poprzedza analiza preferencji Użytkownika) i behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): (i)  polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu w zakresie niezbędnych plików cookies oraz (ii) opierający się na zgodzie Użytkownika na zapisywanie  plików cookies w jego urządzeniu końcowym i ich wykorzystanie przez Administratora, polegający na:

 • prowadzeniu statystyk i analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; oraz
 • kierowaniu do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, której wyświetlanie nie poprzedza analiza preferencji Użytkownika) i reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

Zmiany ustawień plików cookies można dokonać w ustawieniach. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

ODBIORCY DANYCH

§6

Odbiorcami zebranych danych osobowych w związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie mogą być zewnętrzne podmioty.

W przypadku wyboru przez Użytkownika jednego ze sposobów płatności za rezerwację online dostępnych w Serwisie, jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi dostarczającemu taką usługę płatności, wyłącznie w celu umożliwienia dokonania płatności. Administrator współpracuje w tym zakresie z operatorem płatności Polcard, którego pełna polityka  prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.polcard.pl/informacje-prawne/. świadczy na rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet, odpowiedzialny jest za obsługę i rozliczanie płatności dokonywanych przez Użytkowników Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, dokonuje weryfikacji należytego wykonania umów zawartych z Administratorem poprzez Serwis, w szczególności w celu zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Ponadto Odbiorcami zebranych danych osobowych w związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie mogą być także inne firmy odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne, podmioty realizujące dla Administratora działania marketingowe, podmioty świadczące usługi dostawy produktów (operatorzy pocztowi, firmy kurierskie), inne podmioty świadczące usługi płatności on-line, banki, inni operatorzy płatności – z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inną właściwą regulującą przekazanie danych osobowych bądź współadministrowanie tymi danymi.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom podatkowym, czy organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§7

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zatem zebrane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usług), dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda, dane są przetwarzane do momentu jej wycofania. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (z uwzględnieniem okresów przedawnienia), a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

§8

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. Prawa te są następujące:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);
 • prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem, że prawo to nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), jeżeli dana osoba uważa, że jej szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych; żądania w tym zakresie Administrator może nie uwzględnić jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub jeżeli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 • prawo do przenoszenia danych (tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy);
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

§9

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których te dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

§10

W celu świadczenia usług oraz ich ulepszania i analizy, posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują wyłącznie określone przez nas cele. Poniżej przedstawiamy informacje o naszych partnerach oraz stosowanych przez nich narzędziach.

 • Google Analytics – w Serwisie używamy mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc.: Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager. Używają one plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Korzystamy z Google Analytics w celu wykonywania analiz dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w celu jej doskonalenia, a także w celu prezentowania Użytkownikom atrakcyjnej oferty naszych produktów.
 • Google Ads – w ramach korzystania z narzędzi Google Ads Twoje dane mogą być przesyłane innym firmom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Administratora. Posługiwanie się Google Ads ma na celu promowanie produktów naszych marek za pomocą reklam Google Ads na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie uzyskanych danych z kampanii reklamowych możemy określić skuteczność prowadzonych przez nas działań promocyjnych. Polega to wyłącznie na prezentowaniu Ci reklamy zgodnej z Twoimi upodobaniami oraz w celu doskonalenia naszej witryny internetowej, aby była dla Ciebie bardziej interesująca. Jeżeli trafiasz do nas poprzez reklamę Google, Google Ads, na Twoim komputerze zostanie zapisany plik cookie, nie pozwoli to jednak na Twoją pełną identyfikację. Zebrane informacje mogą dotyczyć wywoływania określonych reklam na stronach internetowych i wyszukiwarce Google oraz u partnerów Google. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Google, firma Google może przypisać wizytę na naszej witrynie internetowej do Twojego konta. Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Google lub nie jesteś zalogowany, może się również zdarzyć, że firma Google zapisze Twój adres IP.
 • Google Merchant Center – to narzędzie służące do przesyłania danych produktów oraz informacji o sklepie. Umożliwia ono również udostępnianie ich w reklamach produktowych i innych usługach Google. Oznacza to, że w trakcie korzystania z różnych stron internetowych, mogą Ci się wyświetlać banery, które będą zawierać informacje o naszych produktach oraz cenach. Pomaga nam to prowadzić spersonalizowane kampanie produktowe, dzięki którym trafiamy do odbiorców faktycznie zainteresowanych naszymi towarami. Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.
 • Hotjar – korzystamy z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej. Narzędzie zapewniane jest przez spółkę Hotjar Limited. Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowanie tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy przeznaczonych do przekazywania danych osobowych. W celu korzystania z Hotjar zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji. Polityka prywatności Hotjar dostępna jest tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 • Facebook Custom Audiences (Pixel Facebooka) – nasze witryny zawierają Pixel Facebooka, dzięki czemu wyświetlamy Ci reklamę naszych produktów opartą na Twoich zainteresowaniach, kiedy odwiedzasz sieć społecznościową Facebook lub inne strony, które również korzystają z tego narzędzia. W związku z tym możesz otrzymywać spersonalizowaną treść reklamy tak, aby nasza strona oraz oferta naszych produktów była dla Ciebie jak najbardziej interesująca i odpowiadająca Twoim upodobaniom. Przekazywanie tych danych umożliwia nam również mierzenie skuteczności personalizowanych reklam oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Gromadzone dane są anonimowe, nie pozyskujemy informacji na temat tożsamości Użytkownika. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka w związku z czym możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. Facebook wykorzystuje te dane do celów reklamowych. Więcej informacji na temat ochrony prywatności możesz znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz samodzielnie dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklamy. W tym celu musisz być zalogowany na Facebooku.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

Administrator ma prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, a ponadto w sytuacji wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratora rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii internetowej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie wpływa na ważność pozostałych postanowień oraz niniejszego dokumentu jako całości. W takiej sytuacji Administrator zobowiązuje się w miejsce postanowienia nieważnego do sformułowania postanowienia ważnego, zwłaszcza w zakresie celu niniejszego dokumentu.

Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i dotyczy jedynie Serwisu Administratora. W przypadku korzystania z innego serwisu, zaleca się zapoznanie z polityką prywatności tam obowiązującą.

Close
Close