REGULAMIN
NEWSLETTER

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy regulamin usługi newsletter (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi newsletter (zwanej dalej „usługa newsletter”) oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z tej usługi (zwanych dalej „Użytkownikami”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników będących zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek z praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Usługa newsletter udostępniania jest przez spółkę KMK INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Mickiewicza 17, 39-300 Mielec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617452, REGON: 180858252, NIP: 8172179911 (dalej jako: „Spółka” lub „Usługodawca”).
PRZEDMIOT USŁUGI

§2

 1. Usługa newsletter jest elektroniczną usługą dystrybucyjną, w ramach której Spółka, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyła informacje w formie listu elektronicznego (e-mail), zwane dalej „Newsletterem”.
 2. Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z dalszego korzystania z tej usługi bądź też do momentu zakończenia świadczenia usługi newsletter przez Spółkę, co może nastąpić w dowolnym momencie. Spółka zawieszając bądź kończąc świadczenie usługi newsletter, jest obowiązana uprzednio poinformować Użytkowników o tym fakcie, wysyłając wiadomość na podane przez nich adresy e-mail.
 3. Newsletter wysyłany jest cyklicznie.
 4. Tematyka Newslettera obejmuje informacje o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę w związku z prowadzeniem obiektu Aparthotel Renesans zlokalizowanego w Zakopanem pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 26, 34-500 Zakopane (dalej też jako „Obiekt”), w tym o aktualnościach i nowościach w ofercie oraz aktualnych promocjach i ofertach specjalnych, a ponadto inne informacje dotyczące Spółki i prowadzonego Obiektu, w tym w szczególności dotyczące organizowanych wydarzeń, akcji promocyjnych, konkursów itp. związanych z działaniem ww. Obiektu.
WARUNKI KORZYSTANIA

§3

 1. Z usługi newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również jako: „Usługobiorca”). Gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 2. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usługi newsletter, Użytkownicy powinni dysponować:
  • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  • aktywnym, ważnym kontem poczty elektronicznej;
  • oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do konta poczty elektronicznej;
  • przeglądarką Firefox, Chrome, Internet Explorer, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.Usługa newsletter jest świadczona na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili na nią zgodę w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej: https://renesans.pl.
 3. Na czynności związane z zamówieniem usługi newsletter składa się:
  • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej https://renesans.pl oraz zaznaczenie odpowiedniego checkboxa potwierdzającego chęć zapisu i otrzymywania Newslettera i zawartych w nim informacji handlowych wysyłanych przez Spółkę;
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu (akceptacja jest niezbędna dla zamówienia usługi newsletter).
  • Wyrażenie chęci zapisu do Newslettera i akceptacja niniejszego Regulaminu powoduje zawarcie umowy o świadczenie usługi newsletter pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą i dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej, co skutkuje tym, że adres e-mail Użytkownika od tego momentu wykorzystywany jest przez Spółkę w celu realizacji usługi newsletter.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest dokonać ich aktualizacji.
 5. Spółka ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
 6. Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z usługi newsletter jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z usługi newsletter w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Użytkowników oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Newslettera lub narazić Spółkę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.
 8. W trakcie korzystania z usługi newsletter zabronione jest dostarczanie oraz przekazywanie, w szczególności w korespondencji ze Spółką lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
 9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, przesyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres poczty elektronicznej: recepcja@renesans.pl lub zrezygnować z usługi newsletter (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi) poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres poczty elektronicznej recepcja@renesans.pl lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w stopce wiadomości Newsletter, wybierając przycisk „Wypisz się”. Wypowiedzenie i zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy ma skutek natychmiastowy i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
DANE OSOBOWE

§4

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez spółkę KMK INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu w związku z prowadzeniem obiektu Aparthotel Renesans zlokalizowanego w Zakopanem, w tym danych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi newsletter, jest spółka KMK INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Mickiewicza 17, 39-300 Mielec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617452, REGON: 180858252, NIP: 8172179911.
 2. Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące zasad korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod domeną: https://renesans.pl/ oraz jego podstron, w szczególności informacje o używanych plikach cookies, informacje na temat sposobu i celu przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu (w tym także w związku ze świadczeniem usługi newsletter), jak również pozyskanych innymi kanałami (np. kontakt telefoniczny, czy za pośrednictwem maila), określa Polityka prywatności.
REKLAMACJE, POZASĄDOWY TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW

§5

 1. Użytkownik może zgłaszać zastrzeżenia związane ze świadczeniem usługi newsletter w formie reklamacji. Reklamacje można składać osobiście w recepcji obiektu Aparthotel Renesans, pisemnie na adres tego obiektu lub drogą elektroniczną na adres: recepcja@renesans.pl, z dopiskiem: „Reklamacja”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać: dane umożliwiające Spółce kontakt z Klientem, w tym co najmniej adres e-mail, opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie, wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.
 3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazane przez reklamującego dane kontaktowe w terminie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami.

§6

 1. Każdemu Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. W wypadku powstania sporu z udziałem Klienta będącego konsumentem pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Spółkę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Spółką a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
ZMIANA REGULAMINU

§7

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
  • zmiana sposobu świadczenia usługi spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usługi, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności objętych Regulaminem.
 2. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej https://renesans.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony poprzez przesłanie za pośrednictwem Newsletteru na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji, informacji o dokonanych zmianach.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

 1.  Poszczególne newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Spółki treści zawartych w newsletterze, stanowić może naruszenie prawa.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://renesans.pl/regulamin-newsletter/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych, a także wewnętrzne regulacje obowiązujące w Obiekcie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2024 roku.
Close
Close